,
,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, -
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
-


     Physochlaina G. (Don.)  
 
   Physochlaina G. (Don.)
Physochlaina G. (Don.) Physochlaina praealta (Don.) Miers - , ; . Ph. physaloides (L.) G. Don. , , , , . , . .
: Physochlaina G (Don )
 
     


     ,  
 
Erythroxylon coca Lam.
  Erythroxylon coca Lam. Erythroxylon coca Lam. (Erythroxylaceae - ) , . . , .
oscyamus muticus L.
     oscyamus muticus L. oscyamus muticus L. Hyoscyamus muticus L. , - , , , , . , , . -
 
     
 

SKYLOGIC